* Strona główna
* Forum na Byku

* Statut NKSA
* Lista członków NKSA
* Zarząd NKSA (+ kontakt)

* Kalendarium


Aktywne projekty:
* OSSA 2016
* Wieczory z Gwiazdami
* Astrominaria
* Messier
* Grubb
* AstroŻuk


My i Obserwatorium:
* WKWP 2015
* I Warsztaty Astrofoto
* Astrotrip 2013
* Konferencja "WKW"
* Wyjazd na Kudłacze
* KSAKN KWW
* Mały Radioteleskop
* Kometa 103P/Hartley 2
* Festiwal Nauki 2010
* Wyjazd do Niepołomic 2010
* Wyjazd do Torunia 2006


Galerie zdjęć:
* Zaćmienie Słońca
* Projekt Messier
* Słońce z Grubba
* Księżyc
* Zaćmienie Księżyca

* Więcej zdjęć


Filmiki:
* Kometa 103P/Hartley
* Praktyki w Poznaniu
* Taniec RT-15
* Parkowanie RT-9
* Astrotrip 2013 - zwiastun
* Warsztaty astrofoto
* Obserwacje Grubbem

- - - - -

* Lista pomocników na WzG
* Archiwum newsów


Statut Naukowego Koła Studentów Astronomii

I. Nazwa i siedziba stowarzyszenia

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Naukowe Koło Studentów Astronomii" (dalej zwane Kołem).
§2. Siedzibą Koła jest miasto Kraków.
§3. Koło działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
§4. Koło działa zgodnie ze statutem Koła, statutem UJ i prawem polskim.
§5. Opiekę nad Kołem sprawuje Dyrekcja Obserwatorium za pośrednictwem Opiekuna, który jest wybierany na wniosek członków Koła.

II. Zadania oraz forma pracy Koła

§6. Do celów Koła należy:

 • rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych;
 • poszerzanie horyzontów i zainteresowań studentów;
 • promowanie osiągnięć naukowych członków Koła;
 • przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej;
 • integracja studentów i pracowników naukowych różnych wydziałów UJ;
 • popularyzacja nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem astronomii.

§7. Koło realizuje swe cele poprzez:

 • współpracę z innymi organizacjami studenckimi, kołami oraz instytucjami naukowymi;
 • organizowanie odczytów, zebrań i dyskusji popularyzujących badania łączące zagadnienia z różnych dziedzin nauki;
 • umożliwianie studentom publikacji ich prac naukowych;
 • udział w seminariach, odczytach i konferencjach;
 • wspieranie współpracy międzywydziałowej;
 • koleżeńską pomoc w zrozumieniu wybranych zagadnień naukowych;
 • organizowanie zebrań, wyjazdów i innych spotkań towarzyskich.

III. Władze Koła

§8. Władzami Koła są: Walne Zgromadzenie i Zarząd.
§9. Walne Zgromadzenie będące zgromadzeniem zwyczajnych członków Koła ma prawo uchwalania Statutu oraz regulacji ogólnych zasad działania Koła oraz wyboru Zarządu.
§10. Informacja o terminie Walnego Zgromadzenia musi być podana nie później niż na tydzień przed jego wyznaczoną datą.
§11. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się dwa razy w roku akademickim. Pierwsze spotkanie nie później niż 30 listopada, a drugie nie później niż 31 maja (wybór zarządu).
§13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu lub zwyczajnych członków Koła.
§14. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
§15. Do prawomocności posiedzenia Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. Jeśli z powodu zbyt niskiej frekwencji zebranie nie dojdzie do skutku, to zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
§16. Uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania Koła podejmowane są większością 2/3 głosów.
§17. Pozostałe uchwały Walne Zgromadzenie podejmuje zwykła większością głosów.
§18. Walne Zgromadzenie ustala plan pracy Koła.
§19. W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes;
 • Wiceprezes;
 • Sekretarz.

§20. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu (dopuszczalne jest także jawne).
§21. Zarząd zobowiązany jest do realizacji planu pracy ustalonego przez Walne Zgromadzenie.
§22. Zarząd rozporządza finansami i prowadzi rachunkowość Koła.
§23. Prezes jest odpowiedzialny za całokształt prac Zarządu.

IV. Zasady członkostwa w Kole

§24. Członkiem Koła może zostać każdy student Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, po uprzedniej zgodzie Zarządu.
§25. Osoby spoza grona studentów Astronomii mogą uzyskać członkostwo po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Szybkie linki:


Rezerwacja czasu:


Zaprzyjaźnione koła:
Wszelkie materiały zamieszczanie na stronie należą do NKSA, chyba że napisane jest inaczej. Opieka nad www: Bartłomiej Dębski 2012.